کوتاهش کن! رمز موفقیت از زبان یک استاد ذن

یک داستان ذن

استاد ذن ژاپنی روی شن ها نشسته و در حال مراقبه بود.
مردی به او نزدیک شد و گفت: مرا به شاگردی بپذیر!
استاد با انگشت خطی راست بر روی شن کشید و گفت: کوتاهش کن!
مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد.
استاد گفت: برو یک سال بعد بیا!
یک سال بعد مرد بازگشت. استاد دوباره خطی کشید و گفت: کوتاهش کن!
مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند.
استاد نپذیرفت و گفت: برو یک سال بعد بیا!

سال بعد، بازهم استاد خطی روی شن ها کشید و از مرد خواست آن را کوتاه کند. مرد این بار گفت: نمی دانم!
و از استاد خواهش کرد تا پاسخ را بگوید.
استاد، خطی بلند کنار آن خط کشید و گفت: حالا کوتاه شد!


این حکایت ذن ، یکی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مسیر پیشرفت نشان می دهد:

نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست. با رشد و پیشرفت تو، دیگران خود به خود شکست می خورند.
به دیگران کاری نداشته باش. کار خودت را درست انجام بده.
با کوتاه کردن دیگران ما بلند نمی شویم و برعکس بازتاب رفتار ما باعث کوتاهی مان می شود.


ممکن است خوشتان بیاید: “هایکو و استاد ذن باشو، قدردانی از لحظه گذرای حال در مکتب ذن (کلیپ تصویری)

همچنین می توانید نگاه کنید به : “پنج کوانِ ذِن که ذهن شما را باز می‌کند

نوشته‌های مشابه

35 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید