انسان ها چگونه تعصبات خود را سرکوب می کنند؟

انسان ها چگونه تعصبات خود را سرکوب می کنند؟

دکتر کریکل (Beate Krickel) به منظور ارزیابی این نکته که چرا مردم از تعصبات خود آگاه نیستند از روانکاوی استفاده نموده است. تحقیقات وی حاکی از آن بود که چگونه پیش فرض و تعصب می تواند ناخودآگاهانه باشد. وی به عنوان محقق در انستیتوی فلسفه در دانشگاه Ruhr بوخوم آلمان، تئوری خود را در مجله…

انتقاد چیست؟ آیا از این هنر گمشده چیزی می دانید؟

انتقاد چیست؟ آیا از این هنر گمشده چیزی می دانید؟

آیا از هنر گمشده ی انتقاد خبری دارید؟ مردم، به طور متوسط، 20 دقیقه از روز را به مشاجره در مورد کارهایشان می پردازند زیرا آن ها نمی دانند که چگونه باید بازخورد هایشان را برای یکدیگر شرح دهند. هنگامی که هنر انتقاد و نقادی را درک کنید، در زمان خود برای متقاعد کردن مردم…

پایان

پایان