هنر درمانی و تمرینات مختص آن برای بیان احساسات درونی
|

هنر درمانی و تمرینات مختص آن برای بیان احساسات درونی

 هنر درمانی مستلزم این نیست که یک هنرمند باشید. نخست باید این را بدانید. کارگاه هنری شما می تواند از ترسیم اشکال چوب یا لکه های زشت باشد که هیچ تفاوتی نمی کند. آنچه اهمیت دارد تأثیرات عاطفی و روانی چیزی است که شما ترسیم، نقاشی یا خلق می کنید. اگر مرتباً با عدم تمرکز، بیقراری،…

پایان

پایان