خلاصه سبد خرید

حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× بسته حفاظت از انرژی های منفی بسته جامع حفاظت از انرژی های منفی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء ۳۰۰.۰۰۰ تومان
مجموع ۳۰۰.۰۰۰ تومان