ماز (هزارتو): راز سفر ما در این زندگی+کلیپ تصویری از مراقبه ماز
|

ماز (هزارتو): راز سفر ما در این زندگی+کلیپ تصویری از مراقبه ماز

زندگی شما سفری مقدس است که حول تغییر، رشد، اکتشاف، حرکت، تحول و گسترش مداوم بینش تان از آینده می گردد. وسیع کردن روحتان، آموختن اینکه عمیقا و بوضوح ببینید و به شهودتان گوش فرا دهید و در هر قدم مسیر گام های شجاعانه ای بردارید. شما بروی مسیر درست قرار دارید، همینجا و همین…

پایان

پایان