خلاقیت در دنیای مدرن و عصر کنونی چگونه است؟

خلاقیت در دنیای مدرن و عصر کنونی چگونه است؟

کار کردن، قطعا می تواند زیبا باشد، اگر با عشق انجام شود. کاری که با عشق انجام شده باشد زیباست و این توانایی را دارد که به عنوان یک عمل خلاقانه، هدیه ی شما را به دنیا تقدیم کند. کاری که از عمق وجود شما بر می آید، خلاقیت را روشن می کند. و آنگاه است…

پایان

پایان