چگونه می توانید سرنوشت خودتان را تنها در پنج قدم تغییر دهید؟
|

چگونه می توانید سرنوشت خودتان را تنها در پنج قدم تغییر دهید؟

چگونه می توانید سرنوشت خودتان را تنها در پنج قدم تغییر دهید؟ بعضی از آدم ها اعتقاد دارند که سرنوشت هرکسی از قبل تعیین شده و نمی توان آن را تغییر داد. اما من از اون دسته آدم ها نیستم. به نظر من هر کسی سرنوشت خودش رو تعیین می کنه و این گزینه در…

پایان

پایان