چهار روش مراقبه بر روی مرگ و تغییر نگرش به زندگی

چهار روش مراقبه بر روی مرگ و تغییر نگرش به زندگی

مارک تویین می گوید: “ترس از مرگ ناشی از ترس از زندگیست. فردی که به طور کامل زندگی می کند آماده است تا بمیرد”. اوشو عارف هندی معتقد بود حضرت محمد بدین دلیل اظهار کردند “تنها یک بار زندگی می کنیم” که می خواستند مردم بیدار شوند. یک مرتبه زیستن، محرکی برای به خود آمدن…

پایان

پایان