نبوغ و کشف فاصله ی میان شناخته ها و ناشناخته ها
|

نبوغ و کشف فاصله ی میان شناخته ها و ناشناخته ها

حالت خلاقانه و فضای مبتکرانه ای در ذهن ما وجود دارد که می توان در طی مراقبه، به آن دست پیدا کرد. در چنین حالتی، نبوغ درونی، آزاد است تا بین شکاف های افکارمان ظهور پیدا کند. در این حالت، ایده های خلاقانه ایی که هنوز تصور نشده اند، پتانسیل تولد دارند. آن جا مکانی…

پایان

پایان