هفت علامتی که نشان می دهد شما در حال عبور از شب تاریک روح هستید

هفت علامتی که نشان می دهد شما در حال عبور از شب تاریک روح هستید

“به ندرت، خواستی بدون مبارزه وجود دارد”. آلبر کامو   گاهی زمانی که در آستانه ی یگانگی با طول موج نامحدود ارتعاش ازلی قرار می گیریم، ارتعاش قدیمی ما ممکن است از بحران رکود و ایستایی عبور کند. آنقدر پیچ و تاب می خورد تا ساز و نوای خود را، به سمت و سوی سمفونی…

شب تاریک روح چیست؟ چگونه از آن عبور کنیم؟

شب تاریک روح چیست؟ چگونه از آن عبور کنیم؟

مدتها پیش، هنگامی که در یک دانشگاه سخنرانی داشتم، مردی از پشت جمعیت مرا صدا زد: “من به شدت افسرده هستم. سالهاست که افسرده هستم. کمکم کن”. من هم آدرس ایمیلم را با فریاد گفتم. در صدا و زبان بدن وی، توانستم ببینم که مشکل این مرد یک افسردگی گذرا نیست. زندگی او بخاطر شکست…

پایان

پایان