چگونه عمیق ترین زخم ها و تاریکی های خود را بپذیریم؟

چگونه عمیق ترین زخم ها و تاریکی های خود را بپذیریم؟

چگونه عمیق ترین زخم ها و تاریکی های خود را بپذیریم؟ در زندگی، همه ی ما گرایش داریم به باور بر این که در برخی سطوح عمیق و غیر قابل توصیف بی ارزش هستیم. زمانی که این گونه تصور می کنیم، لیاقت شادی، لذت، عشق یا تحقق را از دست می د هیم. همگی “زخم…

پایان

پایان