شب تاریک روح چیست؟ چگونه از آن عبور کنیم؟

شب تاریک روح چیست؟ چگونه از آن عبور کنیم؟

مدتها پیش، هنگامی که در یک دانشگاه سخنرانی داشتم، مردی از پشت جمعیت مرا صدا زد: “من به شدت افسرده هستم. سالهاست که افسرده هستم. کمکم کن”. من هم آدرس ایمیلم را با فریاد گفتم. در صدا و زبان بدن وی، توانستم ببینم که مشکل این مرد یک افسردگی گذرا نیست. زندگی او بخاطر شکست…

پایان

پایان