آیا روابط شما در جهت رشد روحی و آگاهی شما هستند؟
|

آیا روابط شما در جهت رشد روحی و آگاهی شما هستند؟

روابط می توانند مانند پرتقال باشند. وقتی که تازه هستند آنها را می چلانیم و تمام طعم و لذت آنها را استخراج می کنیم. در نهایت تفاله بی جان آن باقی می ماند که راهی جز دور ریختنش نداریم. هر رابطه ای که مثل میوه های آبدار و خوشمزه به ما منفعتی برساند، ممکن است…

پایان

پایان