۸ دلیل بر اینکه خریدن خرت و پرت ها شما را خوشحال نخواهد کرد!

۸ دلیل بر اینکه خریدن خرت و پرت ها شما را خوشحال نخواهد کرد!

چرا خرید خرت و پرت ها شما را راضی نمی کند؟ در یک نظام اقتصادی سرمایه داری و مبتنی بر مصرف گرایی، ما توسط نظام حاکم و صنعت تبلیغات و حتی توسط خودمان و اطرافیانمان، شستشوی مغزی داده می شویم به گونه ای که باور می کنیم که “برای این که بتوانم احساس خوبی در مورد خودم داشته باشم و…

پایان

پایان