ما اختاپوس هستیم! شباهت های عملکرد ذهن و روح انسان با اختاپوس
|

ما اختاپوس هستیم! شباهت های عملکرد ذهن و روح انسان با اختاپوس

ما اختاپوس هستیم! به تازگی متوجه شدم که اختاپوس ها دارای یک سیستم عصبی ویژه و بسیار پیچیده هستند. در این سیستم عصبی، سه پنجم از اعصاب در بازو های اختاپوس پراکنده هستند. هر کدام از بازو ها می توانند به طور نیمه مستقل فکر و عمل کنند. برای مثال اگر یکی از بازو های…

پایان

پایان