مغز انسان برای یادآوری چیزها طراحی نشده!

مغز انسان برای یادآوری چیزها طراحی نشده!

مغز انسان برای یادآوری چیزها طراحی نشده! شما تا کنون به اشتباه از مغزتان استفاده میکرده اید، مغز انسان برای یادآوری چیزها طراحی نشده! اگر فکر میکنید که راه داشتن مغز و حافظه قوی و کارآمد این است که تا آنجا که ممکن است آنرا بوسیله اطلاعات انباشته کنید، بهتر است تجدید نظر کنید. به…

پایان

پایان