پاندول کریستالی و روش استفاده از آن

پاندول کریستالی و روش استفاده از آن

پاندول Pendulum  شیء سحرآمیز مخروطی شکل از جنس سنگ های درمانی یا فلز است که در قسمت انتهایی آن نخ یا زنجیری آویزان است و در انرژی درمانی، شفاگری، آینده بینی و رشد درونی استفاده دارد. استفاده از پاندول در ارتباط با درون یا نیروهای برتر پاندول یا آونگ یا شاقول ابزاری است که می…

پایان

پایان