دفترچه معنوی و فواید تهیه آن

دفترچه معنوی و فواید تهیه آن

دفترچه معنوی چیست؟ دفترچه معنوی در واقع دفتری از تجربیات درونی، خواسته های قلبی، اعترافات، شکرگزاری ها، پیام ها و راهنمایی های درونی و بیرونی و کلا شامل هر آن چیزی ست که در مسیر رشد درونی، خودشناسی و خودسازی با آنها روبرو میشوید. مقاله تکمیلی: چگونه ژورنال معنوی خودمان را بسازیم؟ + مزایای داشتن…

پایان

پایان