آغوشتان را بر بلاتکلیفی بگشایید تا از استرس رها شوید!

آغوشتان را بر بلاتکلیفی بگشایید تا از استرس رها شوید!

چگونه با درک بلاتکلیفی، بر اضطرابمان غلبه کنیم؟ “پریشان حالی، اضطراب، تنش، استرس و نگرانی، همگی شکل هایی از ترس بوده و ناشی از افراط در آینده نگری و عدم حضور در لحظه هستند.” اکهارت تول زندگی اساسا غیر قابل پیش بینی است و به همین خاطر است که ما نمی توانیم مطمئن باشیم در…

پایان

پایان