چرا تلاش برای خشنودی ، نهایتاً باعث غم و غصه ما می شود؟

چرا تلاش برای خشنودی ، نهایتاً باعث غم و غصه ما می شود؟

چرا تلاش برای خشنودی ، نهایتاً باعث غم و غصه ما می شود؟ چگونه است که تلاش برای خشنودی، به ناخشنودی ما منجر می شود؟ سعادت با وجود نزدیکی اش، بسیار از ما دور است. تلاش برای شادی چیزی شبیه به تلاش برای خوابیدن است. هر چه بیشتر سعی کنید به خواب فرو روید، برعکس،…

پایان

پایان