آرامیدگی و وانهادگی چیست؟ قدم نهایی قبل از مراقبه!

آرامیدگی و وانهادگی چیست؟ قدم نهایی قبل از مراقبه!

آرامیدگی و وانهادگی چیست و چه لزومی برای یادگیری آن وجود دارد؟ تابحال با آن دسته از افرادی مواجه شده اید که از نتیجه ی تمرینات معنوی و مراقبه هایشان شاکی هستند؟ شاید چنین چیزی به این خاطر باشد که آن ها حتی اصول اولیه ی یک مراقبه ی موفقیت آمیز را هم رعایت نمی…

پایان

پایان