به خودت ایمان داشته باش. تو پادشاهی!

به خودت ایمان داشته باش. تو پادشاهی!

هیچ کس قادر نیست تا کاری کند شما به خودتان ایمان داشته باشید، به جز خودتان! زندگی به فرصت کوتاهی میان دو “هیچ” می ماند. با هیچ به این دنیا آمده ایم و با هیچ آنرا ترک خواهیم کرد. سوال این است که “چرا در این فرصت کوتاه زندگی، باید به چیزی بچسبیم”؟! چرا میل…

پایان

پایان