منیت چیست؟ آیا واقعا چنین چیزی وجود دارد؟

منیت چیست؟ آیا واقعا چنین چیزی وجود دارد؟

منیت به چه معناست؟ آیا واقعا چنین چیزی وجود دارد؟ اکنون که در حال نگارش این مقاله هستم مطمئنم که چیزی به عنوان منیت درون من وجود ندارد. از این بابت در مورد شما مطمئن نیستم به همین دلیل و برای اطلاع از چرایی این موضوع توصیه می کنم مقاله ی زیر را مطالعه کنید….

پایان

پایان