درسی که از مربی دلفین ها گرفتم – چطور واقعیتی که میخواهیم را خلق کنیم؟

درسی که از مربی دلفین ها گرفتم – چطور واقعیتی که میخواهیم را خلق کنیم؟

درسی که از مربی دلفین ها گرفتم – چطور واقعیتی که میخواهیم را خلق کنیم شما هر کسی که هستید و در هر موقعیتی که قرار دارید، با هر مقدار قدرت و توانایی، قطعا چیزهایی درزندگی تان هست که آنرا نمی خواهید یا کسی که شما را آزار می دهد. اما چطور با چنین وضعیت…

پایان

پایان