آیا استفاده از جملات و عبارات تاکیدی و مثبت واقعا در زندگی ما موثرند؟

آیا استفاده از جملات و عبارات تاکیدی و مثبت واقعا در زندگی ما موثرند؟

حتما شما هم با توصیه هایی مثل این مواجه شده اید که وقتی کسی حالتان را می پرسید بگویید عالی ام تا کائنات چنین چیزی را برای شما بوجود آورد؟ یا اینکه همیشه بگویید اوضاع شما روبراه هست حتا اگر اینطور نباشد.. ولی سوال مهم این است آیا واقعا چنین عبارات و جملاتی می توانند…

پایان

پایان