ادغام نیمه تاریک و روشن وجود

ادغام نیمه تاریک و روشن وجود

ما از روشنایی و تاریکی ساخته شده ایم. دو نیمه تاریک و روشن ، وجود ما را شکل می دهد. اینطور نیست که خوب و بدی برای تاریکی و روشنایی تعیین کنیم. این بدین معناست که برای ایجاد صلح درونی و تکامل، باید تعادل بین هر دو نیمه وجودمان برقرار کنیم. اکثر ما، عموما دو…

پایان

پایان