پیشگیری از ویروس کرونا با تقویت سیستم ایمنی با استفاده از تنفس ویژه دوره افزایش سطح انرژی
|

پیشگیری از ویروس کرونا با تقویت سیستم ایمنی با استفاده از تنفس ویژه دوره افزایش سطح انرژی

پیشگیری از ویروس کرونا با تقویت سیستم ایمنی با استفاده از تنفس ویژه دوره افزایش سطح انرژی با توجه به حوادث اخیر و شیوع بیماری های واگیر دار بنا به توصیه یکی از شرکت کنندگان دوره آنلاین افزایش سطح انرژی و با مشورت تیم مدیریتی راستمرد تصمیم گرفتیم یکی از درسهای دوره افزایش سطح انرژی…

پایان

پایان