نیروی هوایی آمریکا هواپیمای گمشده اش را با کمک حس ششم پیدا کرد!

نیروی هوایی آمریکا هواپیمای گمشده اش را با کمک حس ششم پیدا کرد!

برای هزاران سال ما مسحور این ایده بوده ایم که انسان های عادی قادرند کارهای خارق العاده ای انجام دهند. ریشه ی این عقیده چه در فلسفه های باستانی باشد و چه نشأت گرفته از توانایی های خرق عادت راهبان شرقی، هنوز هم ما را مجذوب خود می کند. در ادبیات اسطوره ای متون متعددی…

پایان

پایان