روشن بین چه کسی ست؟ تفاوت آن با پیشگو در چیست؟

روشن بین چه کسی ست؟ تفاوت آن با پیشگو در چیست؟

آیا توانایی روشن بینی حقیقت دارد؟ روشن بینی چیست؟ ممکن است با شنیدن این اصطلاح، به فکر کسی بیفتید که دارای ادراکات چشم سوم قدرتمند است و دائما آینده را پیش گویی می کند. اما این همه ی واقعیت نیست. همه ی سوال های شما در مورد روشن بین بودن در این مقاله پاسخ داده خواهد…

پایان

پایان