نشانه های فعال سازی بدن نورانی چیست؟

نشانه های فعال سازی بدن نورانی چیست؟

نشانه های فعال سازی بدن نورانی چیستند؟  بدن نورانی همان کالبد اثیری شماست. این بدن در واقع سطح کاملی از آگاهی است. هنگامی که مقادیر بی حد و حصر آگاهی و عشق به درون روح و قلب شما وارد شوند، سوخت لازم برای بیداری این کالبد را تأمین خواهند کرد. شما اکنون در سطح سه بعدی جهان هستی قرار دارید، هنگامی…

پایان

پایان