ناخودآگاه و خودآگاه جمعی از دید روانشناسی تحلیلی
|

ناخودآگاه و خودآگاه جمعی از دید روانشناسی تحلیلی

در بعضی مکاتب روانشناسی نوین، انسان فقط همین ذهن خودآگاه تصور می شود اما در روانشناسی های قدیمی تر مثل روانکاوی فروید و روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ ذهن ما به سه بخش خودآگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه تقسیم می شود. البته روانکاوی فروید در همین نقطه باقی می ماند اما در روانشناسی تحلیلی یونگ…

پایان

پایان