مقاومت در برابر تغییرات علت بسیاری از رنج ها
|

مقاومت در برابر تغییرات علت بسیاری از رنج ها

یکی از مسائلی که همواره انسان مدرن را آزار می دهد، مقاومت در برابر تغییرات است که همیشه در زندگی ما در حال وقوع می باشند. در روزگاری که هر روز تکنولوژی، شیوه جدیدی برای زندگی در اختیارمان قرار میدهد، ما تقریبا در همه موارد منفعلانه مجبور به پذیرش و بروز شدن با تغییرات اطرافمان…

پایان

پایان