ما به کتاب های خودسازی نیازی نداریم، نیاز امروز ما انعطاف پذیری است!

ما به کتاب های خودسازی نیازی نداریم، نیاز امروز ما انعطاف پذیری است!

ما به کتاب های خودسازی، نیازی نداریم، بلکه احتیاج کنونی ما انعطاف پذیری است آیا تا به حال متوجه افرادی شده اید که در به دست آوردن دوباره ی انرژی و تندرستی شان چقدر خوب عمل می کنند؟ آن ها، به راحتی از مشت هایی که سرنوشت به سوی شان نشانه می رود جا خالی می دهند….

پایان

پایان