داوری نکنید! مشاهده گر بی طرف باشید!

داوری نکنید! مشاهده گر بی طرف باشید!

چگونه با اجتناب از داوری کردن دیگران می توان آرام تر زندگی کرد؟ هنگامی که انگشت خود را به سوی فرد دیگری نشانه می گیرید، ده ها انگشت دیگر در مقابل آن به سوی خود شما نشانه گرفته می شود. هنگامی که رفتار فردی را داوری می کنید، این عمل بیش از آنکه بر روی…

پایان

پایان