آیا با نیروی ذهن می توان از جنگ در کشوری جلوگیری کرد + راهکارهای عملی
|

آیا با نیروی ذهن می توان از جنگ در کشوری جلوگیری کرد + راهکارهای عملی

آیا با نیروی ذهن می توان از جنگ در کشوری جلوگیری کرد؟ در علوم معنوی گفته شده وقتی کارمای منفی یک ملت یا قوم به منتها درجه می رسد کائنات چاره ای ندارد جز اینکه از طریق بلایای طبیعی یا جنگ کارمای آن ملت را صاف کند ولی آیا این یک سرنوشت محتوم و قطعی…

پایان

پایان