تمرین درونی چیست؟ آموزش مهمترین تمرینات درونی

تمرین درونی چیست؟ آموزش مهمترین تمرینات درونی

تمرین درونی چیست؟ تمرین های درونی از اصول بسیار مهم پیمودن مسیر بیداری معنوی هستند. بدون انجام تمرین های درونی تلاش برای رسیدن به مقصد بیداری معنوی چیزی بجز اتلاف وقت نیست. پاکسازی، درمانگری و بیداری معنوی بدون این تمارین میسر نیستند. تمرین های درونی تکمیل کننده و معنابخش هر عملی که در زندگی انجام…

پایان

پایان