فواید پابرهنه راه رفتن و هارمونی با ضربان قلب زمین + مراقبه رزونانس شومان
|

فواید پابرهنه راه رفتن و هارمونی با ضربان قلب زمین + مراقبه رزونانس شومان

“مطالعات و تحقیقات این مقاله، نشان می دهد هنگامی که با پای برهنه  بر روی زمین راه می رویم چه فرآیندی در ذهن ما رخ میدهد.” گراندیک شدن یا اتصال بدن به زمین، به معنای قرار دادن کف پا ها به طور مستقیم بر روی زمین و بدون هیچ مانعی می باشد. منطقی که در پشت پابرهنه…

پایان

پایان