تنهایی و ضریب هوشی چه ارتباطی دارند؟ آیا باهوش ها شادترند؟

تنهایی و ضریب هوشی چه ارتباطی دارند؟ آیا باهوش ها شادترند؟

اوقات تنهایی را به جمع های اجتماعی ترجیح می دهید؟ اگر اینگونه است، تحقیقات می گویند که از ضریب هوشی  بالایی برخوردارید تمایل برای گذران وقت در تنهایی، هیچ عیب و ایرادی ندارد. شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند تا وقت خود را در خانه و دور از دیگران صرف…

پایان

پایان