انتقاد چیست؟ آیا از این هنر گمشده چیزی می دانید؟

انتقاد چیست؟ آیا از این هنر گمشده چیزی می دانید؟

آیا از هنر گمشده ی انتقاد خبری دارید؟ مردم، به طور متوسط، ۲۰ دقیقه از روز را به مشاجره در مورد کارهایشان می پردازند زیرا آن ها نمی دانند که چگونه باید بازخورد هایشان را برای یکدیگر شرح دهند. هنگامی که هنر انتقاد و نقادی را درک کنید، در زمان خود برای متقاعد کردن مردم…

پایان

پایان