اندر احوالات بیداری
|

اندر احوالات بیداری

از دید پزشکی افراد باید هفت تا هشت ساعت خواب راحت داشته باشند و یک سوم عمر خود را در خواب غفلت سپری کنند. اما از دید معنوی، کم خوابیدن و حتی چند روز بیداری به عنوان یک تمرین و ریاضت می تواند جنبه های مثبت و تاثیرگذاری بر شخص و افکارش داشته باشد. منظور…

پایان

پایان