عشق بلاشرط چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت؟

عشق بلاشرط چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت؟

عشق بلاشرط کاملا از آنچه که ما بعنوان عشق از خود نشان میدهیم تفاوت داشته و در واقع اکثر ما نمیدانیم که چیست. اکثر عشق های این روزها واقعاً عشق نیست بلکه درواقع شکلهای مختلفی از شیدایی، هوس، وابستگی، علاقه، آویزانی های دوطرفه و یا نیازهای خودخواهانه است. عشق وافعی کمیاب است و بسیار با…

پایان

پایان