چرا از مرگ می ترسیم؟

چرا از مرگ می ترسیم؟

هیچ گاه نمی توان با کودکی از مرگ صحبت کرد زیرا او سرشار از زندگی ست! دیدگاهی که قصد دارم از آن صحبت کنم چیز جدیدی نیست، تنها یک یادآوری از واقعیتی ست که هر روزه با آن سرو کار داریم. چرخه طبیعی تولد و مرگ مادر طبیعت الگویی مشخص برای زندگی دارد که همه…

پایان

پایان