سه اصل هرمسی برای کسب آنچه می خواهیم و رهایی از گذشته

سه اصل هرمسی برای کسب آنچه می خواهیم و رهایی از گذشته

انسان هیچ وقت دست از کارنمی کشد بلکه شروع به انجام کاری جدید می کند و آنچه قدیمی است خود بخود از بین می رود. این موضوعی بود که من سال ها پیش آموختم و از آن زمان بارها مرا شگفت زده کرده است. از دیدگاه هرمسی اصولی برای رهایی گذشته و کسب فرصت های…

پایان

پایان