توهم درست و غلط
|

توهم درست و غلط

“زندگی مقدسی وجود ندارد! هیچ جنگی بین نیروهای نور و شر نیست! گناه و رستگاری وجود ندارد! هیچ یک از این مسایل ربطی یه دنیای واقعی که در آن زندگی می کنیم ندارند. اما همه اینها برای خود اشتباه شما، خودی که به جدایی باور دارد، مهم است. شما تا به حال تلاش بسیاری کرده…

پایان

پایان