بیداری روحی چیست و چطور می توان با آن کنار آمد؟

بیداری روحی چیست و چطور می توان با آن کنار آمد؟

بیداری معنوی فرآیندی نیست که به راحتی بتوان آن را طی کرد. تصور کنید مدت زیادی در یک اتاق تاریک گیر افتاده اید. چشمانتان را در این اتاق تاریک میببندید و وقتی که دوباره می خواهید چشمانتان را باز کنید با یک اتاق مملو از نور مواجه میشوید. ابتدا قادر نخواهید بود که چشمانتان را…

پایان

پایان