دانشمندان اکنون باور دارند که جهان به خودی خود می تواند آگاهانه رفتار کند!

دانشمندان اکنون باور دارند که جهان به خودی خود می تواند آگاهانه رفتار کند!

دانشمندان اکنون باور دارند که جهان به خودی خود می تواند آگاه باشد! این روزها چیزهایی که مربوط به کتاب های علمی تخیلی هستند، توانسته اند راه خودشان را برای ورود به نشریه های آکادمیک و جریان های اصلی گفتگوهای علمی باز کنند. چیزهایی که روزی یک داستان و افسانه علمی تخیلی بودند، امروزه بعنوان…

پایان

پایان