راز عرفانی که در فرش ایرانی نهفته است!
|

راز عرفانی که در فرش ایرانی نهفته است!

در ایّام قدیم هر کس باغی داشت به دور آن هفت حصار می کشید و در بین دیوارهای بیرونی و درونی جویی روان می کرد. تا به امروز هم این طرح در فرش های ایرانی منجمد شده است. به فرش زیر پایتان نگاه کنید. آیا می توانید هفت حصار و جوی آن وسط را بیابید؟…

پایان

پایان