بایگانی آکاشیک چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟

بایگانی آکاشیک چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟

آیا تابحال عبارت بایگانی آکاشیک به گوشتان خورده است؟ آکاشا واژه ای سانسکریت بوده و به معنی کتابخانه ی نهان است. اگر بخواهم خیلی راحت تر چنین چیزی را برایتان توضیح دهم باید بگویم که بایگانی آکاشیک آنگونه که توصیف شده است مانند کتابخانه ای بزرگ است که افراد مختلف و با قابلیت های معنوی…

پایان

پایان