گره خلاقیت چیست؟ رهایی از عادات خشک روزانه تنها با چند قدم ساده و کاربردی

گره خلاقیت چیست؟ رهایی از عادات خشک روزانه تنها با چند قدم ساده و کاربردی

چگونه از گره های خلاقیت خلاصی پیدا کنیم؟ چهار قدم برای رهاسازی ذهن از گره خلاقیت گره خلاقیت به معنای عدم دسترسی به خلاقیت درونی فرد است. هنگامی که فردی دچار این عارضه می گردد، جوهر وجودی اش را از یاد میبرد. گره خلاقیت می تواند موجب لغرش گام هایتان شود و راهتان را در نظرتان…

پایان

پایان