پیوند روحی ناسالم در ارتباط جنسی میان دو انسان

پیوند روحی ناسالم در ارتباط جنسی میان دو انسان

رابطه جنسی یک تجربه در سه بعد است: روح، روان و جسم. هر زمان با شخصی رابطه برقرار می کنید در واقع با او پیوند روحی برقرار کرده اید. اما پیوند روحی ناسالم به چه معناست؟ دکتر دانیل آمن در کتاب خود با عنوان “با تغییر مغز خود، زندگی خود را تغییر دهید” می نویسد:…

پایان

پایان